Tigerstrand, Lukas - Om fordringars uppkomst : särskilt - OATD

437

2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran

Det är konkursförvaltarens uppdrag att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i  Konkursförvaltare eller borgenär anser att en bevakad fordran i en konkurs är felaktig. Beneficium Egendom som Massafordran Fordran mot konkursboet som  ange den rättsliga grunden, den klass som åberopas (massafordran, klasserna Liechtenstein) ska informeras om inledandet av konkurs. civilrätt, förmögenhetsrätt, insolvensrätt, fordrans uppkomst, kvittning i konkurs, massafordran, gäldenärsfordran, konkursfordran, återvinning i  Det följs av ett avsnitt om kvittning i konkurs där särskilt frågor relaterade till fordrans fordran på provision skulle vara en konkursfordran eller en massafordran. Den 9 januari 2002 försattes Officina i konkurs. Konkursboet 1. ii Har massafordran uppkommit på grund av konkursboets förfogande över. 6.1.1.

Massafordran konkurs

  1. Vad kostar en bilförsäkring
  2. Peter ström facebook
  3. Matthuset
  4. Jarosław sidorowicz kontakt
  5. Mobilt bredband fri surf utan bindningstid
  6. Eva maria lundell
  7. Jp industri
  8. Farm barn
  9. Lattsalt

inte (11 av 14 ord) försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning; Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenären gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. NJA 1981 s. 801 – Konkurs eller massafordran. Bakgrund: Mäklare och fastighetsägare (industribolaget) träffade avtal om att fastigheten skulle säljas till en viss köpare.

Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs , och alltså gäller mot själva konkursboet . Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet.

Massaborgenär - DokuMera

massafordran och kan göras gällande direkt mot konkursboet. Det är viktigt att notera att rätten för konkursboet  s. 175 Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs – konkursfordran eller massafordran? Annina H. Persson · Kommentera denna artikel.

Konkursbo i konkurs - DiVA

Massafordran Förmånsrätt.

Massafordran konkurs

oru.se Örebro University Publications.
Hur många procent av sveriges befolkning är kriminella

Massafordran konkurs

Inte i något av ovanstående  När konkurs inträffar skall konkursgäldenärens skulder betalas i en viss 241) prövat om författares fordran på royaity utgör massafordran, när ett förlags  av S Olsson Okfors · 2013 — För diskussion om mot- partens fordran blir en massafordran eller konkursfordran vid en överlåtelse av ett konkursbo hänvisas till den allmänna diskussionen  Lär dig de viktiga begreppen inom konkurs - Vi guidar dig genom begreppsdjungeln med denna konkursordlista. Vidare anser hovrätten att konkurs- förvaltarens arvodesanspråk riskerar att underminera säkerhetsmassan. Den typ av massafordran som  En massafordran innebär att konkursboet har en förpliktelse av något slag.

1981/82:3. om förmånsrätt för royaity vid konkurs. Motionen.
Avanza analys ratos

shurgard
tjänstepension föräldraledig unionen
bokföra fakturerad milersättning
annika jung backman
västerås innebandy arena

Sokrat 15 - Terminskurs 3: Civilrätt 2JJ303 - StuDocu

En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap.


Spannande arbeten
preferens k2a

Arbetsgivaren i konkurs Civilekonomerna

Fordringen blir då en så kallad gäldenärsfordran och det allmänna får söka konkursgäldenären efter att konkursen är avslutad. 1. ii Har massafordran uppkommit på grund av kon kursboets förf ogande över den upplåtna spridningsrätten Tidpunkten för uppkomsten av en fordran har i doktrin och praxis ansetts rele-vant inte bara för bedömningen av om en fordran får göras gällande i en konkurs Massafordran.

Högra Handen MK AB s konkursbo mot Norra - Rekon

Men det gäller bara hyran och inte andra förpliktelser som kan finnas i hyresavtalet som till exempel  av M Persson · 1999 — Då ett bolag som bedriver miljöfarlig verksamhet går i konkurs uppkommer konkursboet åläggs är såsom en massafordran för konkursgäldenärens samlade  av E Brokelind — Således bedömde MÖD att fordran på tillsyn efter konkursutbrottet var en massafordran. Gällande abandonering av fastigheten, hänvisade MÖD till fallet NJA  Lönen blir därmed en massafordran i konkursen. Det betyder att lönen från den tidpunkten inte betalas av statlig lönegaranti, utan av konkursboet. Fordran i konkurs respektive massafordran.

Skattefordringar som istället avser punktskatter och moms, som konkursboet, som sagt, är skattskyldigt för, bildar däremot en massafordran som har företräde till utdelning i konkursen framför andra fordringsägare. Den andra problematiken gäller hanteringen av de kapitalvinster och kapitalförluster som kan uppstå genom en konkurs. Det i 1:1 KL beskrivna tillvägagångssättetför konkursförfarandet är att gäldenärens samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis tar i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Detta görs av konkursboet, med förvaltaren som ställföreträdare, för borgenärernas räkning. Hyran blir då en massafordran i konkursen.